Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА “СТАНИ КЛИЕНТ НА ПОД БЪДЕЩЕ ОНЛАЙН”

 

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще он-лайн” на официалния уебсайт на “Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД (Дружеството или Доставчикът) или чрез мобилното приложение „Бъдеще”, и е предназначен да регулира отношенията между Дружеството и ползвателите на услугата, наричани по-долу Клиент/Клиенти.

1.2. Доставчикът предоставя възможност на клиента да състави, подпише и изпрати по електронен път необходимите документи в процедури за участие, промяна на участието и възобновяване на участието си в Универсален пенсионен фонд Бъдеще(УПФ) и Професионален пенсионен фонд Бъдеще(ППФ) на клиенти, които са инсталирали и активирали мобилното приложение Евротръст.

 

2. ДЕФИНИЦИИ.

За целите на този документи термините посочени по-долу имат следното значение:

2.1. Клиент – физическо лице - български гражданин или чужденец, който притежава единен граждански номер (ЕГН), или за когото е налице техническа възможност за автоматизирана проверка на самоличността от Евротръст чрез обмен с регистрите на първичните администратори на данни в съответната държаваи е осигурено лице, родено след 31.12.1959 г., за осигуряване в УПФ, или работещо при условията на I-ва и II-ра категория труд – за осигуряване в ППФ, и за което е налице законово изискване за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и е предприело стъпки за използване на услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще он-лайн” като е изпълнило всички или някоя от стъпките за стартиране, осъществяване или използване на услугата;

2.2. Доставчик - “Пенсионно осигурително дружество - Бъдеще” АД, което предлага услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще он-лайн” чрез уебсайт адрес e-budeshte.bg или чрез мобилното приложение „Бъдеще” и е адресат на електронните изявления на клиента;.

2.3. Уебсайт – обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Хостваният от Доставчика интернет адрес е e-budeshte.bg;

2.4. Услуга – Услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще он-лайн”, която е достъпна чрез уебсайта на Доставчика или чрез мобилното приложение „Бъдеще” и дава възможност на клиента да изготви, подпише и подаде документи електронно в процедури за участие, промяна на участието или възобновяване на участието в универсален или професионален пенсионен фонд;

2.5. Термините “Електронен подпис”, “Усъвършенстван електронен подпис”, “Квалифициран електронен подпис”, “Електронно изявление”, “Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги” имат значението, което им дават легалните дефиниции на Регламент (ЕС) № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

2.6. Термините “Лични данни”, “Администратор на лични данни”, “Обработване на лични данни” имат значението, което им дават легалните дефиниции на Регламент(ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни;

2.7. „Мобилното приложение Бъдеще” е мобилен интерфейс, разработен от „Пенсионноосигурително дружество Бъдеще” АД и осигурява използване на Услугата „Стани клиент на ПОД Бъдеще”, достъп до индивидуалната партида на осигурените лица и други услуги, предоставени от същия Доставчик през мобилен телефон или таблет.

2.7. “Мобилно приложение Евротръст” е мобилен интерфейс, разработен от “Евротръст Технолъджис” АД, който следва да се инсталира на устройството на клиента и осигурява използването на услугата за електронна идентификация на лица и подписване на документи с квалифициран електронен подпис.

 

3. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

3.1. За да използва услугата клиентът следва да е приел настоящите общи условия като отбележи това изрично чрез отметка във формата на началната страница на услугата.

3.2. С действието си по т.3.1. клиентът приема безусловно настоящите условия, както и че комуникацията с него във връзка с осъществяване на услугата чрез електронни средства на посочените от него адрес на електронна поща и мобилен телефонен номер. Всяко успешно изпратено съобщение до посочените от клиента адрес на електронната поща и мобилен телефонен номер ще се счита за получено. Ако клиентът е променил адреса без да уведоми доставчика или е посочен неверен или несъществуващ адрес на електронна поща, всички съобщения, изпратени на посочения адрес ще се считат за връчени. Промяна на посочените данни има действие между страните от момента на съобщаването й.

 

4.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование

“Пенсионноосигурително дружество - Бъдеще” АД

ЕИК

131125704

Седалище и адрес на управление

Гр. София, ул. “Христо Белчев” № 3, ет. 1

Адрес за кореспонденция

Гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43

Адрес на електронна поща

office@budeshte.bg

Официален уебсайт

www.budeshte.bg

Орган, осъществяващ контрол върху дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване

Комисия за финансов надзор

София 1000, ул. “Будапеща” № 16

www.fsc.bg

Електронен адрес за жалби на потребители: delovodstvo@fsc.bg

Подаване на предложения, жалби и сигнали пред други органи

Комисия за защита на потребителите, Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на допълнителното социално осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори , на адрес: София 1000 , пл. „Славейков“ 4А или на интернет страница www.kzp.bg,e-mail:adr.sosec@kzp.bg

Платформа за онлайн решаване на спорове:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

- Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592 , бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 или на e-mail: kzld@cpdp.bg

 

 

5. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя безплатно на Клиента посредством своя уебсайт или чрез мобилното приложение „Бъдеще” при спазване от страна на всяка от страните на настоящите условия и приложимото законодателство, и посредством мобилното приложение Евротръст, възможност да попълни и подпише с квалифициран електронен подпис следните документи за участие и промяна на участието в управляваните от Дружеството Универсален пенсионен фонд Бъдеще (УПФ-Бъдеще) и Професионален пенсионен фонд Бъдеще (ППФ-Бъдеще):

5.1.1. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице в УПФ-Бъдеще съгласно реда и условията наНаредба 3 от 24.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор,-.(Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.2. Заявление за участие в УПФ-Бъдеще съгласно Наредба 33 от 19.09.2006 г. на Комисия за финансов надзор (Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.3. Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ по Наредба 33. (Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.4. Заявление за участие в ППФ -Бъдеще по Наредба 33 от 19.09.2006 г. на Комисия за финансов надзор .(Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.5. Заявление за промяна на участие и прехвърляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице в ППФ-Бъдеще съгласно реда и условията на Наредба 3 . (Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.6. Договор за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд.(Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.1.7. Договор за ДЗПО в Професионален пенсионен фонд.(Образец на заявлението можете да видите ТУК)

5.2. Услугата е достъпна за български граждани и чужденци, които притежават единен граждански номер (ЕГН), или за които, е налице техническа възможност за автоматизирана проверка на самоличността от Евротръст чрез обмен с регистрите на първичните администратори на данни в съответната държава,през смарт мобилни електронни устройства, на които е инсталирано мобилното приложение Евротръст и имат достъп до интернет. Инсталирането на мобилното приложение Евротръст осигурява възможност за еднократна квалифицирана електронна идентификация на лицето и подписване на документи с електронен подпис.

5.3. Услугата може да бъде допълвана и променяна, а характеристиките и условията за нейното предоставяне изменяни едностраннно от Доставчика по всяко време чрез промяна в настоящите общи условия.

5.4. Всички документи в процедурите за участие, промяна в участието или възобновяване на участие в пенсионен фонд са съставени и се подписват на български език.

5.5. Използването на услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще он-лайн” е безплатно.

 

6. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

6.1. Техническите стъпки за осъществяване на услугата се съдържат в Приложение № 1 към настоящия документ.

6.2. Всички изявления, извършени от името на Клиента чрез услугата, след осъществяване на електронна идентификация и потвърждаването по електронен път на положен електронен подпис имат действието на правно валидно подписване по смисъла на действащото законодателство и се считат от доставчика като истински и автентични електронни изявления., а правната сила на електронния подпис за равностойна на тази на саморъчния подпис.

6.3. За успешно изпълнение на услугата клиентът следва да е подписал с квалифициран електронен подпис пълния комплект от документи за започване на съответната процедура до 23.59 часа на денонощието. Клиентът разполага с 1 (един) астрономически час, в който изпратените документи изчакват за подпис, поради което е възможно отхвърляне на заявка за подпис в приложението за документи, изпратени между 23.00 и 23.59 часа на денонощието.

6.4. Отстраняване на грешки в предоставената информация чрез връщане назад в полетата за попълване е възможно до изпращането на документите за подпис към мобилното приложение Евротръст.

 

7.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7.1.Клиентът се съгласява да спазва условията, определени от Доставчика в този и всеки друг документ, в който са уредени реда и условията за предоставяне на услугата, когато този документ му е бил надлежно съобщен чрез публикуване на уебсайта или по друг договорен между страните или изискуем от действащото законодателство начин.

7.2.Клиентът е длъжен:

7.2.1. Да осигури техническото оборудване и съответните телекомуникационни услуги, които са необходими за осъществяване на услугата от разстояние;

7.2.2. Да не се представя за друго лице или да извършва друго действие, с което цели да заблуди Доставчика или трети лица за самоличността си;

7.2.3. Да предоставя вярна и точна информация, съобразно изискванията на Доставчика, произтичащи от този Документ, действащото законодателство и/или в процеса на попълване на формите в съответните стъпки по предоставяне на услугите;

7.2.4. Да използва услугите само по предназначение;

7.2.5. Да не извършва злоумишлени действия, включително но не само да не нарушава защитени от закона права - авторски и сродни, права върху търговски марки, права върху интелектуална собственост, право на неприкосновеност на личния живот и други;

7.2.6. Да уведомява Доставчика незабавно при всяко съмнение за неправомерен достъп или злоупотреба до услугата

 

8.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

8.1. Доставчикът се задължава:

8.1.1. Да предоставя услугата на Клиента съгласно тези условия и приложимото законодателство.

8.2. Доставчикът има право:

8.2.1. Да изменя условията, при които предоставя услугата като уведомява Клиента за измененията чрез промени в този документ, чрез оповестяването им на официалната страница в интернет, чрез която предоставя услугата или чрез друг способ, когато е налице специално законово изискване за това;

8.2.2. Да извършва промени, свързани с техническата поддръжка и развитие с цел подобряване на услугата по свое усмотрение;

8.2.3. Да спира или ограничава достъпа до услугата на всеки ползвател, за когото има съмнения, че с действията си нарушава тези условия или изисквания, относими към услугата и произтичащи от действащото законодателство;

 

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение или забавяне изпълнението на свое задължение по този документ, когато то е причинено от събития, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди, или които са резултат от непреодолима сила, включително “форсмажорни обстоятелства”. Това включва всяко действие, събитие, пропуск или злополука, която е извън контрола на доставчика като: 1. Технически проблеми на публични или частни интернет мрежи и електронни съобщителни мрежи, водещи до невъзможност за използване на услугата; 2. Промени в законодателството, регулиращо дейността или ограничения, задължителни предписания и решения на публични органи; 3. Стачка, локаут или други форми на протест; 4. Граждански размирици, бунт, нашествие, терористична атака или терористична заплаха, война; 5. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, срутване, епидемия или други природни бедствия.

9.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугата в следствие на извършване на планирани тестове или профилактика на оборудване, връзки, мрежи, включително тестове при промени във функционалността на предоставяната услуга.

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА

10.1.  Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя този документ при необходимост, за да отразява всякакви промени на начина, по който услугата функционира или за да съответства на промени в относимите законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на уебсайта. За всяка предоставена услуга, се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на извършването й.

 

11. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. “ПОД Бъдеще” АД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД) осъществява дейности по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с ОРЗД и Закона за защита на личните данни.

11.2. Дружеството оповестява принципите, основанията и целите, които прилага когато обработва лични данни и начина за упражняване на правата на физическите лица - субекти на данни в Уведомление за поверителност и Правила за упражняване правата на субектите на лични данни, с които клиентът потвърждава изрично, че се е запознал преди използване на услугата.

11.3. Дружеството може да прави промени в публикуваните документи, относими към правата на субектите на лични данни, за да отговори на промени в законодателството и/или техническите и организационни мерки за защита. Промените ще бъдат оповестявани чрез официалната интернет страница - www.budeshte.bg, както и на страниците на съответния пенсионен фонд, в секцията “Защита на личните данни”.

11.4. Въвеждането на всички изискуеми във формите лични данни е задължителноусловие, за да бъде извършена заявената от клиента услуга. Предоставената информация не се използва повторно за цели, несъвместими с предварително оповестените в тези условия и в Уведомлението за поверителност.

11.5. С изричното приемане на настоящите условия клиентът декларира, че е информиран и не възразява за целите на електронна идентификация и подписването на документи с квалифициран електронен подпис  да бъде извършен обмен на лични данни между пенсионноосигурителното дружество и дружеството доставчик на удостоверителни услуги, при който обмен двете дружества действат в качеството си на самостоятелни администратори на лични данни. Личните данни се изпращат от системата на доставчика към мобилното приложение Евротръст на съответния етап от техническите стъпки за използване на услугата след активно потвърждаване от страна на Клиента чрез натискане на бутон “Напред”/”Продължи”. Данните, които са предмет на обработване, съхранение и обмен са необходими, за да бъде предоставена услугата.

 

12. ПРАВНИ СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

12.1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между Доставчик и Kлиент, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

12.2. Компетентен орган за алтернативно разрешаване на потребителски спорове е Секторната комисия за разглеждане на спорове в областта на допълнителното социално осигуряване, на дейностите по осигурително посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори, достъпна и чрез платформата за онлайн решаване на спорове на интернет адрес:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Настоящите Общи условия са одобрени от Съвета на директорите на „ПОД-Бъдеще” АД на 10.06.2019 г. Неразделна част от тях е Приложение № 1 – Технически стъпки за предоставяне на услугата „Стани клиент на ПОД Бъдеще онлайн”

Приложение № 1

Технически стъпки за предоставяне на услугата “Стани клиент на ПОД Бъдеще онлайн”

 

1. Общи изисквания за достъпност до услугата

1.1. За да стартирате услугата е необходимо да разполагате с мобилно смарт устроство, което има достъп до интернет и на което е инсталирано мобилното приложение Евротръст. Когато инсталирате и активирате мобилното приложение Евротръст Вие ставате клиент на доставчика на удостоверителни услуги и взаимоотношенията Ви във връзка с ползването на приложението и обработката на данни се регулират от относимите документи, издадени и публикувани от този доставчик и законодателството, приложимо за дейността му.

1.2. Мобилното приложение Бъдеще може да бъде инсталирано на телефон и таблет с операционна система iOS и Android. Апаратът трябва да има достъп до интернет. За да използва всички функционалности на приложението Бъдеще, потребителят трябва да разполага с последната версия на приложението.

 

2. Форма за попълване на данни на заявителя на услугата

2.1. При достъпване на началната страница на услугата се зарежда форма за попълване на лични данни за заявителя, изискуеми съгласно образците на документите за съответните процедури по допълнително пенсионно осигуряване .

Данните следва да бъдат идентични с тези от документа за самоличност на лицето.

2.2. Ако попълнените данни са грешни или различни от данните, налични в информационната система на пенсионния фонд, в който сте осигурени:

2.2.1. Когато подавате заявление за промяна на участие - дружеството, управляващо пенсионния фонд, от който искате да прехвърлите средствата си, може да отхвърли заявлението.

2.2.2 Когато подавате заявление за участие в УПФ/ППФ- НАП може да отхвърли заявлението.

 

3. Изпращане на данните на доставчика на удостоверителна услуга за извършване на еднократна електронна идентификация

3.1.С избиране на бутона “Напред”/”Продължи” Вие преминавате към следващата стъпка, в която ще бъде извършена квалифицирана електронна идентификация, посредством приложението на Евротръст.

3.2. Доставчикът, на основание приемането на общите условия за предоставяне на услугата ще изпрати на доставчика на удостоверителни услуги идентификатор(ЕГН/имейл/телефонен номер), който ще бъде използван, при потвърждаване на самоличността на заявителя.

3.3. Мобилното приложение Евротръст ще Ви уведоми за чакащ документ. Документът “Изявление за предоставяне на лични данни” се подписва в приложението Евротръст, с което потвърждавате верността и пълнотата на личните Ви данни, и давате съгласие на доставчика на удостоверителни услуги Евротръст тези данни да бъдат използвани за отдалечена идентификация пред ПОД-Бъдеще.

3.4. След подписването на документа “Изявление за предоставяне на лични данни” в приложението Евротръст и извършване на електронна идентификация можете да се върнете на страницата на електронната услуга/в мобилното приложение Бъдеще и да продължите процедурата за попълване на останалата информация.

 

4. Генериране на електронно заявление и договор

4.1. С натискане на бутон “Напред”/”Продължи” ще преминете на следващата стъпка - генериране на електронно заявление (за участие, възобновяване или промяна на участие в УПФ или ППФ) включително:

4.1.1.Избор на вида заявление, според съответния вид пенсионен фонд;

4.1.2. Посочване на фонда, в който сте осигурени към момента;

4.1.3. Начин на получаване на извлечение;

4.1.4. Причини за промяна на участието и прехвърляне на натрупаните средства от един в друг фонд.

4.2. Данните, които попълвате на този етап са част от съдържанието на образците, утвърдени от Комисията за финансов надзор, с които можете да се запознаете чрез препратките в този текст, в страниците на услугата или на страницата на съответния пенсионен фонд в раздел “Документи/Наредби и образци”.

4.3. След попълване на цялата изискуема информация и натискане на бутона “Напред”/”Придължи”, ще се генерира автоматично за преглед Вашето електронно заявление (за участие или промяна на участие в УПФ или ППФ) и съответния по вид и съдържание договор.

Важно: На този етап имате възможност да извършите преглед на предоставената информация и да поправите допуснати грешки чрез връщане назад в съответните форми на услугата.

Моля, уверете се, че попълнените данни са верни и точни, както и че сте се запознали с основната информация за осигурени лица в съответния пенсионен фонд.

 

  1. Изпращане на документите за електронно подписване

С натискане на бутона “Напред” Вие потвърждавате, че системата може да изпрати генерираните документи за електронно подписване на доставчика на удостоверителни услуги.

На този етап следва да отворите мобилното приложение Евротръст, в което ще получите известие за наличие на нови документи за подписване. На началния екран в приложението ще имате надпис „Чакащи документи за подпис“. След като докоснете надписа приложението ще Ви отведе на екрана за подписване на документите. Преди да подпишете, за всеки един от файловете имате опцията „Виж файла“, чрез която можете да направите последващ преглед и на двата документа, а също и да ги изтеглите, препратите и прегледате на своето електронно устройство преди подпис.

За да бъде комплектът валиден за започване на съответната процедура е необходимо и двата документа да бъдат подписани до 23.59 часа на денонощието, в което е стартирана процедурата. Ако не успеете да подпишете един от двата документа или и двата, системата автоматично ще ги изтрие и ще зареди нови формуляри с дата на следващия ден. 

Важно: За да бъде започната процедурата за участие, промяна на участие или възобновяване на участие в пенсионен фонд е необходимо да подпишете и заявлението и договора в един и същи ден.

 

6. Съхранение на документи

Подписаните документи се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество в законоустановените срокове, съобразно изхода от процедурата. Подробна информация относно сроковете на съхранение на носителите на лични данни се съдържа в Уведомлението за поверителност и Политиката за поверителност и защита на лични данни.

6.1.1. В случай, че при използване на услугата чрез уебсайта сте попълнили първата форма за лични данни, но не сте натиснали бутона “Напред”/”Продължи” и данните не са били изпратени към мобилното приложение Евротръст те няма да се съхраняват никъде освен на Вашия браузър.

6.1.2. Възможно е да сте стартирали услугата, но по някаква причина да не сте изпълнили всички технически стъпки за подписване на комплекта от документи, поради което информацията може да се съхранява на сървърите на Дружеството за срок не по-дълъг от 1 месец от предоставянето им във следните случаи:

6.1.2.1. В случай, че след зареждане на формата с лични данни сте натиснали бутон “Напред” данните са записани и са изпратени на мобилното приложение Евротръст но не е получено потвърждение от приложението към Доставчика за извършена идентификация

6.1.2.2. В случай, че системата на Доставчика е получила потвърждение за идентификация на заявителя, но той не продължи да въвежда данните за генериране на заявление и договор.

6.1.2.3.   Ако са генерирани необходимите документи, но не са изпратени за подписване или са изпратени за подпис, но единият от тях или и двата не са подписани.

 

  1.           Получаване на електронните изявления в системата на адресата

Подписаните от Вас документи се получават  от Доставчика автоматично от мобилното приложение Евротръст, след което се подписват с електронен подпис от оторизиран служител на Дружеството и копия от тях се изпращат на посочения от заявителя в системата електронен адрес за кореспонденция. Стартираната процедура за участие, възобновяване на участие или промяна на пенсионен фонд се продължава в съответствие с действащата нормативна уредба.